Privacy voorwaarden

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de ‘Wet op de Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat regels, met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde ‘Wet op Persoonsregistraties’, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld  waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht, om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling, worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Onze praktijk neemt geregeld deel aan wetenschappelijk onderzoek.  Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

 • Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt, wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Privacyverklaring
De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
  Fysio Switte

Groenkamp 1
9285 SZ Buitenpost
0511-542000
info@fysiotherapiebuitenpost.nl

 1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
  Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor:
  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een fysiotherapeutische behandeling,
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
  • communicatie over u, met betrekking tot uw behandeling; met derden met uw expliciete toestemming.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. We gebruiken uw gegevens om de behandelingen te declareren bij verzekeraar of uzelf of derden.

 1. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
  Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.
  4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
  Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
  Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.
 2. De bewaartermijn
  Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers (15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens, (10 jaar).
  Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.
  6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
  U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
  Het recht op…
  -Inzage in dossier; U heeft het recht om uw fysiotherapeutisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
  -Rectificatie; U heeft het recht om gegevens in uw fysiotherapeutisch dossier te veranderen.
  -Vernietiging; U heeft het recht uw fysiotherapeutisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.